Wydawca treści Wydawca treści

RODO

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbająco bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo Karwin informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE
administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 18, w Drezdenko (kod pocztowy: 66-530), tel.: 095 762 05 90,  adres e-mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator)

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących
  z przepisów szczególnych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  w szczególności z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi
  z
  zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw
  i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5.  administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruk­tury, statystyki
  i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia  w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

Dane osobowe są przechowywane:

 1. przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;
 2. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;
 3. w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
   

W związku z przetwarzaniem danych osobo­wych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Podanie danych osobowych jest:

 1. dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających
  z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;
 3. obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.  

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

                                                                                                               

             Administrator
Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin
                   Edward Buśko


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

XVII Święto Podgrzybka za nami

XVII Święto Podgrzybka za nami

Za nami "XVII Święto Podgrzybka" największa impreza promocyjno-edukacyjna w całej Puszczy Noteckiej. Tegoroczna edycja przyniosła odwiedzającym wiele niezapomnianych wrażeń. Nie zabrakło pokazu gaszenia pożarów przez samolot typu Dromader, który do Świniar przybył prosto z Leśnej Bazy Lotnicziczej w Lipkach Wielkich, konkursu szkół "BOLETUS 2018" w którym najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich.

Najwięcej emocji wśród publiczności zgromadziły zacięte zawody pilarzy oraz turniej miast. W duchu fair play oraz przyjacielskiej rywalizacji, najlepszym drwalem okazał się pilarz pracujący na codzień w drzewostanach Nadleśnictwa Oborniki. Natomiast w turnieju miast Skwierzyna pokonała gości z Międzychodu.

Podczas trwania imprezy dla licznie przybywających gości cały czas dostępne były stoiska promocyjno-edukacyjne pięciu nadleśnictw. Namiot Nadleśnictwa Międzychód "pękał w szwach" od kolorytu wachlarza obrazów leśnych. Nadleśnictwa Skwierzyna, Oborniki i Sieraków zadbały o doraźne konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych. My tym razem postawiliśmy na pokazową "leśną aptekę" oraz ciastka stylizowane na zwierzęta leśne i ciepłą kawę żołędziową, która cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Na zakończenie imprezy oraz całego dnia pełnego wrażeń odbył się koncert muzyki rozrywkowej.