Wydawca treści Wydawca treści

RODO

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbająco bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo Karwin informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE
administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 18, w Drezdenko (kod pocztowy: 66-530), tel.: 095 762 05 90,  adres e-mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator)

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących
  z przepisów szczególnych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  w szczególności z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi
  z
  zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw
  i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5.  administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruk­tury, statystyki
  i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia  w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

Dane osobowe są przechowywane:

 1. przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;
 2. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;
 3. w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
   

W związku z przetwarzaniem danych osobo­wych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Podanie danych osobowych jest:

 1. dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających
  z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;
 3. obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.  

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

                                                                                                               

             Administrator
Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin
                   Edward Buśko


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

W ramach projektu ,, Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w Nadleśnictwie Karwin wybudowanie zostanie łącznie 16 obiektów małej retencji. Głównym celem podejmowanych działań jest przywrócenie funkcji obszarom mokradłowym, spowolnienie spływu powierzchniowego i utrzymanie wody w środowisku leśnym i jego otoczeniu. Na 15 z planowanych do wykonania obiektów zadanie będzie polegało na budowie urządzeń piętrzących w postaci progów i zastawek, w jednym przypadku w ramach projektu odtworzony zostanie zarośnięty staw śródleśny.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 085 384,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych