Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Całość terenu Nadleśnictwa Karwin zaliczono do VII Rejonu Hodowlanego – obejmującego swoim zasięgiem całą Puszczę Notecką.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie Prawo Łowieckie, w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany ustalony na lata 2007 – 2017.

    

Wieloletni Plan Łowiecki realizowany jest na podstawie Rocznych Planów Łowieckich sporządzanych w oparciu o „Ramowe zasady gospodarowania populacjami zwierzyny".
Gospodarkę łowiecką na całej powierzchni Nadleśnictwa prowadzą myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego, zrzeszeni w kołach łowieckich.
Na terenie Nadleśnictwa Karwin są to:           
Lp. Koło Łowieckie Siedziba Koła Nr. Obwodu Charakter obwodu Powierzchnia ogólna w ha Powierzchnia leśna w ha
1. Jeleń Drezdenko 16 Polny 4066 215
2. Darz Bór Drezdenko 27 Leśny 3713 2510
3. Noteć Gościm 28 Polny 4331 702
4. Wilk Gorzów Wlkp. 29 Polny 5939 268
5. Cietrzew z Guzowa Warszawa 36 Leśny 5436 4978
6. Darz Bór Drezdenko 37 Leśny 4350 3632
7. Żerań Warszawa 38 Leśny 5350 4477
8. Puszcza Nadnotecka Lipki Wielkie 39 Leśny 6229 5860
9. Celuloza Kostrzyn n/O 40 Polny 3508 824
 
Celem łowiectwa jest:
      - ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
   - ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;                        
    -  uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
  - spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.
             
Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu przede wszystkim dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu.
                              
Zagospodarowanie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Karwin prowadzone są przez koła łowieckie w następujących formach:
   
            poletka łowieckie – 29,10 ha
            pasy zaporowe  – 36 szt. (7,65 km)
            paśniki – 44 szt.
            lizawki – 366 szt.
            zagospodarowane łąki śródleśne i przyleśne – 57,16 ha
            ambony – 273 szt.

            dokarmianie:
            – karma objętościowo sucha – 4,50 tony
            – karma objętościowo soczysta – 92,05 tony
            – karma treściwa – 65,75 tony
            – sól – 2,66 ton