Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

          

Nadleśnictwo Karwin składa się z jednego obrębu leśnego (Obręb Karwin), którego powierzchnia  wynosi 23 485,84 ha.

Rys historyczny

           Nadleśnictwo Karwin z obrębami Karwin, Rąpin i Lipki Wielkie wg obecnych granic przeorganizowane zostało z dniem 1.07.1973r z poprzednio istniejących nadleśnictw: Karwin, Rąpin, Lipki Wielkie. Od 1973r do 1978r w skład nadleśnictwa wchodził również obręb Krobielewko, który obecnie wchodzi w skład N-ctwa Międzychód.

            W latach 1919-1945 w granicach obecnego nadleśnictwa istniały dwa nadleśnictwa państwowe: Karwin i Lubiatów (teren ówczesnych Niemiec).

W I połowie XIX wieku wiek rębności dla wszystkich gatunków ustalony był na 120 lat. Od roku około 1840 wiek obniżono do 100 lat.

Drzewostany użytkowano zrębami zupełnymi o powierzchni nawet do 50 ha z pozostawieniem nasienników. Zręby odnawiano głównie naturalnie lub sztucznie przez siew szyszek i nasion rzadziej przez sadzenie.

 

      

Użytkowanie przedrębne prowadzono w ograniczonym zakresie.

            W II połowie XIX wieku ograniczono wielkość zrębów. Ich maksymalna szerokość mogła wynosić 60-90 metrów.

            Od końca XIX wieku zaczęto stosować cięcia przedrębne, ze względu na zapotrzebowanie na drewno kopalniakowe.

            Przełom XIX i XX wieku to okres wzmożonego przeobrażania litych drzewostanów, głównie sosnowych, w Nadleśnictwie Karwin w drzewostany mieszane.

            Na początku XX wieku miała miejsce katastrofalna gradacja strzygoni choinówki, która w latach 1922-25 zniszczyła około 80% drzewostanów puszczańskich.

            Po II wojnie światowej wszystkie drzewostany zaliczone były do jednego gospodarstwa - sosnowego ze 100-letnią koleją rębu. Wystąpiły również duże szkody od zaniedbań hodowlanych i ochronnych.

            Definitywne urządzanie lasu byłych nadleśnictw Karwin i Lipki Wielkie miało miejsce w 1961 roku, natomiast dla nadleśnictwa Rąpin w 1960 roku. 

14 października 2004r. dyrektor generalny Lasów Państwowych wydał zarządzenie w sprawie powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka, który obejmuje całość lasów N-ctwa.

            Cały obszar Nadleśnictwa Karwin położony jest w Krainie Wielkopolsko – Pomorskiej, w Dzielnicy Kotliny Gorzowskiej, Mezoregionie Puszczy Noteckiej.

            Obszar Nadleśnictwa Karwin położony jest w Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, w Podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich, w Makroregionie Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, w Mezoregionie Kotliny Gorzowskiej.

            Pod względem geograficznym obszar nadleśnictwa leży w prowincji Nizin Środkowoeuropejskich, w Dzielnicy Gorzowskiej i makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego. Z uwagi na położenie i geomorfologię, opisywany teren zaliczono do regionu Pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej i subregionu Kotliny Gorzowskiej.

Puszcza Notecka (na obszarze nadleśnictwa Karwin) leży w Kotlinie Gorzowskiej podłużnej wyżłobionej wodami polodowcowymi części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej.

Występują w niej wyższe i niższe terasy, rozległe pola sandrowe oraz liczne wały wydmowe.

Obszar ten przed ostatnim okresem lodowcowym był płaską równiną, powstałą w wyniku ustąpienia jeziora plioceńskiego. Pod koniec epoki lodowcowej powstałe w wyniku topnienia lądolodu ogromne masy wody naniosły na ten obszar wielkie ilości piasku. W miarę opadania wód wytworzyły się terasy zalewowe, wyniesione na 25-35 m n.p.m., na których dnie płynie Warta poniżej Międzychodu oraz Noteć. Wyżej o 25-30 m położone tereny stały się terasą środkową (inaczej wydmową lub sandrową), o urozmaiconej rzeźbie powierzchni. Zajmuje ona prawie całe międzyrzecze miedzy Wartą a Notecią i to na niej znajdują się najbardziej charakterystyczne dla Puszczy Noteckiej wydmy. Terasa ta charakteryzuje się powolnym i stałym spadem wzniesienia ze wschodu ku zachodowi.

          W naniesionych utworach tkwiły jeszcze ogromne bryły tzw. martwego lodu. Po ich stopieniu pozostały w tych miejscach niecki, dziś wypełnione jeziorami lub torfowiskami.        

Wydmy - po stopnieniu lądolodu wytworzyły się ogromne pola piasków sandrowych (przemytych przez wody polodowcowe) pokrytych skąpą roślinnością typu tundrowo-stepowego. Wiejące wówczas wiatry zachodnie utworzyły pagórki wydmowe.

Na północ od pasa wydm leży wyraźnie od nich niższy obszar przejściowy, poryty piaskami i żwirami pochodzenia wodno-lodowcowego. W terenie cechuje się on płaskim krajobrazem, z rzadka ożywionym niewysokimi wydmami podłużnymi. Do niego przylega jeszcze niższy obszar górnej strefy terasy zalewowej doliny Noteci, pokryty dawniej piaskami rzecznymi. Najniższy poziom stanowią obecnie dolina Noteci, w których występują mady i piaski rzeczne wytworzone stosunkowo niedawno.

Warunki klimatyczne

            Klimat obszaru Nadleśnictwa Karwin leży (wg Romera) w typie klimatu Krainy Wielkich Dolin, z wyraźnym wpływem klimatu morskiego. Cechą świadczącą o wpływie klimatu atlantyckiego są łagodne zimy, chłodne lata, ciepła i długa jesień oraz mała amplituda wahań termicznych. Cechami klimatu kontynentalnego są natomiast: mała ilość opadów, mała

wilgotność powietrza, częste okresy suszy wiosennej oraz późne przymrozki wiosenne.

Panujące wiatry mające wpływ na gospodarkę leśną wieją z kierunku zachodniego.

Dane charakteryzujące miejscowy klimat przedstawiają się następująco:

- średnia roczna temperatura                           +8,1 °C

- średnia temperatura okresu IV - IX               + 13,8°C

- średnia temperatura okresu IV – VI               + 12,0 °C

- średnia roczna opadów atmosferycznych        545 mm

- długość okresu wegetacyjnego                       220 dni

          Warunki klimatyczne obszaru Nadleśnictwa Karwin są dość trudne do prowadzenia gospodarki leśnej. Niski udział opadów, niski poziom wód gruntowych, mała wilgotność powietrza, częste spóźnione przymrozki wiosenne oraz susze wiosenne utrudniają znacznie prowadzenie prac, głównie odnowieniowych.

Warunki glebowe

           Utwory powierzchniowe pokrywające obszar Nadleśnictwa Karwin (za Mapą Geologiczną Polski) to głównie:

· Piaski, żwiry i mułki rzeczne

 · Piaski eoliczne i piaski eoliczne w wydmach

· Namuły

· Torfy

· Piaski rzeczne

· Sporadycznie mułki iły i piaski zastoiskowe oraz gliny zwałowe

        Skałą macierzystą dla przeważających typów gleb występujących w nadleśnictwie są materiały luźne - piaski. Procesy glebotwórcze, które przebiegały w skale macierzystej wykształciły gleby, które charakteryzują się małą zasobnością, znacznym zbielicowaniem oraz odczynem silnie kwaśnym. Gleby lekkie, jednolite, ubogie w wapń i magnez w warunkach odczynu silnie kwaśnego porasta roślinność borowa z próchnicą typu mor.

Ogólnie należy stwierdzić, że najsłabsze gleby znajdują się w obrębie Lipki Wielkie, gdzie panującymi typami siedliskowymi lasu są Bśw. Najbardziej zasobne siedliska znajdują się fragmentami w obrębie Rąpin, rzadziej w obrębie Karwin.

Warunki wodne

            Obszar nadleśnictwa należy do zlewni rzek: Noteci i Warty.

            Najkorzystniejsze warunki wodne w nadleśnictwie posiada obręb Rąpin ze względu na równomiernie rozmieszczone jeziora i bagna. Relatywnie dobre warunki posiadają północne i zachodnie fragmenty obrębu Karwin.

            Z powodu niewystępowania jezior, zbiorników wodnych i większych cieków wodnych niekorzystne warunki wodne posiada obręb Lipki Wielkie.

Walory przyrodnicze

          Zostały one szczegółowo omówione w ,, Programie ochrony przyrody''.

 W myśl ustawy o ochronie przyrody w Nadleśnictwie utworzono i opisano następujące     formy ochrony przyrody:

Ø  istniejące:

      Rezerwaty przyrody (5)

      Obszary Chronionego Krajobrazu (2)

      Obszary Natura 2000 (5)

      Pomniki przyrody (10)

      Użytki ekologiczne (25)

      Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy (1)

      Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów