Asset Publisher Asset Publisher

O Nadleśnictwie- projekty i fundusze

Kompleksowy projekt adaptacji laów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

·         odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;

·         ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

·         budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;

·         budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;

·         adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;

·         zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;

·         przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

W ramach projektu w Nadleśnictwie Karwin planuje się realizację 16 zadań, w ramach których zamierza się wybudować 1 zbiornik, 24 zastawki, 4 progi piętrzące oraz 2 przepusty z piętrzeniem.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

·         rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,

·         szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,

·         dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,

·         skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

·         rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

o    budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)

o    zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)

o    doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)

o    budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)

·         wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

o    zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

W ramach projektu w Nadleśnictwie Karwin planuje się zakupić samochód patrolowo – gaśniczy.

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt: „Mała Retencja"

W 2012 r. w ramach projektu pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wykonano 5 progów o stałym piętrzeniu, 4 zastawki o regulowanym piętrzeniu oraz zbiornik wodny (grobla, próg, zbiornik retencyjny). W wyniku realizacji programu zwiększono możliwości retencyjne o 120 002,75 m3 .

 

  

 

 

Fotografie przedstawiające obiekty Małej Retencji w Nadleśnictwie Karwin:

 

Projekt Wzmocnienie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez przebudowę punktów czerpania wody na terenie LKP Puszcza Notecka w Nadleśnictwie Karwin"

Projekt realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj" w latach 2011 – 2012, przy wykorzystaniu dotacji ze środków NFOŚiGW.

W ramach projektu zrealizowano:

- budowę czterech zbiorników o pojemności użytkowej 222 m3 każdy wraz z placami manewrowymi o powierzchni 400 m2 i studnią głębinową,

- przebudowę dojazdu pożarowego w Leśnictwie Odyniec o długości 1,45 km.

 

    

 

       

Strategiczny Punkt Czerpania Wody

SPCW wyznacza się do organizacji zaopatrzenia wodnego dla dużej ilości sił i środków i konieczności używania agregatów pompowych dużej wydajności na potrzeby prowadzenia działań gaśniczych w przypadku pożarów lasu o charakterze klęskowym.

SPCW został zaprojektowany zgodnie z Ramowymi Wytycznymi dot. zagospodarowania punktów czerpania wody dla celów ochrony przeciwpożarowej lasów, które stanowią część porozumienia pomiędzy Dyrektorami RDLP w Zielonej Górze i Szczecinie oraz Lubuskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Gorzowie WLKP.

Realizacja SPCW miała charakter wdrożeniowy. W ramach punktu wybudowano ujęcie brzegowe dostosowane do wysokowydajnych pomp, plan manewrowy umożliwiający swobodne jednoczesne tankowanie minimum trzech samochodów gaśniczych, oraz plac postojowy dla samochodu obsługi pompy. Do SPCW zostały wybudowane drogi dojazdowe ŁĄCZOCE GO Z SIECIĄ DRÓG PUBLICZNYCHJ

 

    

,,Leśna Wiata Edukacyjna''– położona w Gościmiu nad jeziorem Solecko.

               
                                                                                  

W końcu 2013 roku, w ramach projektu: ,,Ochrona obszarów Natura 2000 poprzez przekierowanie ruchu turystycznego na tereny mniej wrażliwe'', Nadleśnictwo Karwin zrealizowało zadanie, polegające na zagospodarowaniu terenu wokół ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej''.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji projektu wykonano m. in.:

1.  parking,

2.  plac zabaw,

3.  ścieżkę zdrowia,

4.  pomost,                                                                                  

5.  ciąg komunikacyjny wykonany z drewna,

6.  miejsce na ognisko,

7.  punkty edukacyjne (tablice).

Głównym celem projektu jest: zachowanie różnorodności biologicznej poprzez jej zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Dzięki skupieniu gł. ruchu turystycznego na terenie Leśnej Wiaty Edukacyjnej oraz Leśnej Ścieżce Edukacyjnej ,,Lubiatowskie Uroczyska'', projekt pozytywnie oddziałuje na wszystkie gatunki/siedliska chronione w ramach obszaru.

Zagospodarowanie terenu wokół Leśnej Wiaty Edukacyjnej w ramach projektu (budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej jak: plac zabaw dla dzieci, pomost...) przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności tego miejsca dla ludzi.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie:  www.pois.gov.pl