Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

1. „4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kulturowego i przyrodniczego krajobrazu wnętrza i krawędzi wielkich dolin rzecznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin  obszar ten obejmuje zachodnią i północną część obrębu Lipki Wielkie, gdzie krajobraz urozmaicają liczne torfowiska, oczka wodne i ciekawa rzeźba terenu. Do cennych obiektów kulturowych należą cmentarzyska, średniowieczne osady, zabytkowe kościoły oraz liczne stanowiska archeologiczne.

2.  „6 - Pojezierze Puszczy Noteckiej"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie krajobrazu leśno-jeziornego oraz krajobrazu lasów i polan śródleśnych. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora i torfowiska, rzeźba terenu, w tym głębokie rynny polodowcowe. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie tego obszaru należą rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, liczne źródliska, występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. storczyki, rosiczki) i zwierząt (m.in. rybołowy, bociany czarne, bieliki). 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Otwarcie wiaty

Otwarcie wiaty

Miejsce to jest wyrazem społecznej funkcji Lasów Państwowych – mówił podczas otwarcia ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej’’ Zastępca Dyrektora RDLP w Szczecinie ds. gospodarki leśnej Leszek Ankudo.

,,LEŚNA WIATA EDUKACYJNA'' JUŻ OTWARTA

Miejsce to jest wyrazem społecznej funkcji Lasów Państwowych – mówił podczas otwarcia ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej'' Zastępca Dyrektora RDLP w Szczecinie ds. gospodarki leśnej Leszek Ankudo.

 

Lasy Państwowe starają się dostosować obszar leśny do potrzeb społeczeństwa.

Las czeka na turystów, daje doskonałe możliwości rekreacji czy też uprawiania sportu – mówił z kolei Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin Edward Buśko.

Wiata edukacyjna powstała w 2007 roku i stanowi jeden z wielu obiektów edukacji ekologicznej nadleśnictwa. Jej usytuowanie w pobliżu trzech rezerwatów przyrody, ścieżki edukacyjnej, pozwala na poznanie większości zagadnień związanych z gospodarką leśną, ochroną przyrody i charakterystyką przyrodniczą nadleśnictwa.

W 2012 roku nadleśnictwo pozyskało środki zewnętrzne na zagospodarowanie terenu wokół ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej''. Prace zakończono pod koniec 2013 roku.

Uroczyste otwarcie ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej'' odbyło się 30 kwietnia 2014r. Na inaugurację przybyli przedstawiciele władz powiatowych oraz najważniejszych instytucji związanych z ochroną środowiska m.in.: Zastępca Dyrektora RDLP w Szczecinie ds. gospodarki leśnej Leszek Ankudo, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Jan Rydzanicz, Starosta Strzelecko-Drezdenecki Andrzej Bajko, Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody woj. Lubuskiego Ludwik Lipnicki, Dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia Ewa Kułakowska, Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Drezdenku Jan Maćkowski, Dyrektorzy okolicznych szkół.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przemówienia, Zastępcy Dyrektora RDLP w Szczecinie ds. gospodarki leśnej Leszka Ankudo, Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin Edwarda Buśko, po czym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie Nadleśniczy zaprosił wszystkich licznie zgromadzonych gości na uroczyste poświęcenie rzeźby patrona leśników – św. Gwalberta.

         

Po oficjalnej części programu, przybyli goście mogli skorzystać z możliwości zwiedzania i obejrzenia zagospodarowania terenu wokół ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej''.

Uroczystość została uświetniona występami: zespołu muzyki dawnej ,,All Antico'' oraz zespołu sygnalistów myśliwskich ,,Gorzowska Knieja''.

      

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego na terenie obiektu edukacyjnego wykonano między innymi:

- parking,

- plac zabaw na powierzchni ok. 360 m2,

- ścieżkę zdrowia,

- pomost z barierką,

- ciąg komunikacyjny wykonany z drewna,

- miejsce na ognisko,

- punkty edukacyjne (tablice).

Nowa infrastruktura edukacyjno-turystyczna na terenie ,,Leśnej Wiaty Edukacyjnej'' powstała w oparciu o projekt ,,Ochrona obszarów Natura 2000 poprzez przekierowanie ruchu turystycznego na tereny mniej wrażliwe'' w ramach działania 5.1 priorytetu V  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.