Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

1. „4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kulturowego i przyrodniczego krajobrazu wnętrza i krawędzi wielkich dolin rzecznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin  obszar ten obejmuje zachodnią i północną część obrębu Lipki Wielkie, gdzie krajobraz urozmaicają liczne torfowiska, oczka wodne i ciekawa rzeźba terenu. Do cennych obiektów kulturowych należą cmentarzyska, średniowieczne osady, zabytkowe kościoły oraz liczne stanowiska archeologiczne.

2.  „6 - Pojezierze Puszczy Noteckiej"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie krajobrazu leśno-jeziornego oraz krajobrazu lasów i polan śródleśnych. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora i torfowiska, rzeźba terenu, w tym głębokie rynny polodowcowe. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie tego obszaru należą rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, liczne źródliska, występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. storczyki, rosiczki) i zwierząt (m.in. rybołowy, bociany czarne, bieliki). 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Kapliczka Św. Huberta w Nadleśnictwie Karwin.

Kapliczka Św. Huberta w Nadleśnictwie Karwin.

Na terenie Nadleśnictwa Karwin w  pięknym zakątku lasu, na rozstaju dróg w obwodzie łowieckim nr. 37 w dniu 03 listopada 2014 r,  spotkali się myśliwi i leśnicy, aby poświęcić kapliczkę Św. Huberta – patrona myśliwych.

Kapliczkę wspólnie ufundowało Nadleśnictwo Karwin oraz Koło Łowieckie  ,,Darz Bór" w Drezdenku.

Poświęcenia dokonał  Ks. proboszcz  Stanisław Nalbach kanonik regularny laterański.

Stojąca na rozdrożu dróg kapliczka, będzie dla leśnika, myśliwego , turysty, chwilą zadumy, refleksji.